شرکت صنایع گیتی‌پسند – تاریخچه

تاریخچه‌ای کوتاه در مورد گروه صنایع گیتی‌پسند، از زبان سایت شرکت: چگونگی تشکیل شرکت: بنیانگذاران بزرگترین بخش خصوصی کشور در صنعت تاسیسات ساختمانی، سنگ‌بنای آن … “شرکت صنایع گیتی‌پسند – تاریخچه”